logo - owocowa polana

REGULAMIN PROMOCJI

„Zarezerwuj Dom I Odbierz Rolety W Prezencie”

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zw. dalej Regulaminem) zawiera zasady promocji związanej z inwestycją „Owocowa Polana”, polegającą na budowie budynków mieszkalnych, realizowaną na osiedlu „Psarskie”, w gminie Śrem (zw. dalej Inwestycją).  

2. Organizatorem Promocji jest Owocowa Polana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kopanina 34, 60-105 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000922107, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd, Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP 7851811914 oraz Regon 389953543, adres e-mail: kontakt@horizen.pl 

3. Promocja prowadzona jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 15.12.2023r. do dnia 31 stycznia 2024 roku i dotyczy Uczestników, którzy w tym okresie zawarli ważną i skuteczną umowę rezerwacyjną dotyczącą budynku mieszkalnego wznoszonego w ramach Inwestycji. Wskazany okres nie obejmuje procesu wydania Benefitu oraz ewentualnej procedury reklamacyjnej.

4. Celem Promocji jest promowanie Inwestycji Organizatora oraz zwiększenie zainteresowania nabyciem budynków mieszkalnych wznoszonych w ramach inwestycji Organizatora.

5. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zw. dalej Uczestnikiem), która wyraża wolę nabycia budynku mieszkalnego wznoszonego w ramach Inwestycji przez Organizatora jako konsument (osoba nieprowadząca działalności gospodarczej bądź działająca w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą) i spełnia inne wymagania wyrażone w treści Regulaminu.

6. Uczestnikiem Promocji nie może być pracownik Organizatora ani osoba pozostająca w jakimkolwiek stosunku cywilnoprawnym z Organizatorem.

7.Promocja nie jest konkursem, grą liczbową, loterią pieniężną, grą telebingo, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, loterią audiotekstową ani loterią fantową. Promocja ma charakter sprzedaży premiowej.

8.Postanowienia niniejszego Regulaminu samoistnie nie wyłączają praw ani obowiązków Uczestnika wynikających z zawarcia umowy rezerwacyjnej bądź innych umów zawieranych przez Uczestnika z Organizatorem w ramach Inwestycji.

2. Zasady Promocji

1.Chęć udziału w Promocji powinna zostać zgłoszona poprzez kontakt z Organizatorem, zgodnie z danymi wskazanymi w pkt I.2 Regulaminu.

2. Promocja polega na nieodpłatnym przyznaniu Uczestnikowi:

 1. kompletu rolet zewnętrznych wraz z montażem we wszystkich oknach konkretnego budynku mieszkalnego nabywanego przez Uczestnika w ramach Inwestycji prowadzonej przez Organizatora, o łącznej wartości brutto co najmniej 7500 zł (zw. dalej Benefitem). Ostateczna wartość rolet uzależniona jest od konkretnego rodzaju budynku mieszkalnego zarezerwowanego i nabytego przez Uczestnika oraz
 2. dodatkowej nagrody pieniężnej przeznaczonej w całości na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego, do uiszczenia którego zobowiązany jest Uczestnik w związku z wydaniem Benefitu. Dodatkowa nagroda pieniężna odnosi się do wartości Benefitu i składa się na nią kwota odpowiadająca sumie 10% wartości brutto Benefitu oraz 10% wartości podatku od Benefitu. Nagroda pieniężna nie jest wydawana Uczestnikowi i zostaje zaliczona na poczet zapłaty podatku dochodowego od Benefitu oraz uiszczona przez Organizatora jako płatnika ww. podatku do właściwego Urzędu Skarbowego. Zapłata podatku następuje po wydaniu Benefitu w terminie wynikającym z właściwych przepisów.

3. Warunkami uzyskania Benefitu oraz dodatkowej nagrody pieniężnej są: 

 1. akceptacja przez Uczestnika Regulaminu;
 2. zawarcie przez Uczestnika umowy rezerwacyjnej budynku mieszkalnego w okresie trwania Promocji;
 3. nabycie przez Uczestnika prawa własności budynku mieszkalnego w ramach Inwestycji prowadzonej przez Organizatora;

przy czym warunki muszą zostać spełnione łącznie.

4. Wydanie Benefitów nastąpi po nabyciu przez Uczestnika prawa własności  budynku mieszkalnego w ramach zrealizowanej przez Organizatora Inwestycji, w terminie ustalonym w treści umowy nabycia ww. budynku przez Uczestnika, na podstawie sporządzonego przy tej okoliczności protokołu.

5. Benefit oraz dodatkowa nagroda pieniężna nie mogą być przez Uczestników zamieniane na inne, ani też nie mogą być przekazywane przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników lub podmiotów trzecich. Uczestnik nie jest także uprawniony do żądania od Organizatora demontażu rolet i wydania ich w innej formie aniżeli wskazano w Regulaminie oraz do wydania dodatkowej nagrody pieniężnej. Dodatkowa nagroda pieniężna ma charakter akcesoryjny w stosunku do Benefitu i nie może stanowić odrębnego przysporzenia.

 

3. Warunki reklamacji

1. Uczestnikom przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego sposobu realizacji Promocji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej i przesłane na adres Organizatora bądź też w formie e-mailowej zgodnie z danymi wskazanymi w pkt I.2 Regulaminu.

3. Reklamacja w formie pisemnej powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika (ewentualnie adres korespondencyjny), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, treść żądania oraz ewentualnie numer telefonu.

4. Uczestnik składający reklamację zostanie pisemnie poinformowany o sposobie załatwienia sprawy, w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

5. W celu uniknięcia wątpliwości potwierdza się, iż powyższe zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji pozostają bez uszczerbku dla ustawowych praw, w tym dla ustawowych praw, zasad, procedur i terminów związanych ze zgłaszaniem roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań Organizatora.

4. Ochrona danych osobowych

Uwzględniając treść rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (RODO):

1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz osób zainteresowanych uczestnictwem w Promocji jest Organizator.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w Promocji lub może oznaczać brak możliwości uzyskania dodatkowych informacji o Promocji.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach

 1. na podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody;
 2. w wykonaniu obowiązków prawnych spoczywających na Organizatorze, w szczególności związanych z rozliczeniem podatków, realizacją procedury reklamacyjnej bądź realizacją zobowiązań wynikających z niniejszej Promocji;
 3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, w szczególności polegającego na:
 • realizacji zobowiązania wynikającego z niniejszego Regulaminu;
 • zapewnieniu możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Promocją;
 • Udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące Promocji kierowane przez osoby zainteresowane uczestnictwem.

4. Organizator w związku z Promocją nie będzie przetwarzał danych osobowych szczególnych kategorii.

5. Organizator nie będzie transferował danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym również w formie profilowania. 

7. Odbiorcami danych mogą być podmioty biorące udział w realizacji Promocji, w tym weryfikacji spełniania przez Uczestników warunków Regulaminu. Odbiorcami danych mogą być także zewnętrzni dostawcy usług (np. media społecznościowe, dysponenci mediów, kancelarie prawne, firmy księgowe, dostawcy usług IT, kurierzy, podmioty świadczące usługi logistyczne), w zakresie w jakim jest to uzasadnione podanymi powyżej celami przetwarzania danych lub związane z przesyłaniem oraz przechowywaniem danych osobowych. 

8. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii sprostowania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody, usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby Organizator przetwarzał dane), żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

9. Osobie której dane dotyczą przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów. W takiej sytuacji Organizator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że interes Organizatora w przetwarzaniu danych osobowych jest nadrzędny wobec interesu osoby, której dane dotyczą.

10. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że Organizator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje jej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Wszelkie żądania związane z danymi osobowymi należy przesyłać zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt I.2 Regulaminu – w związku z brakiem prawnego obowiązku Organizator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych

 
 

5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin sporządzony w formie pisemnej dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz został opublikowany na stronie internetowej owocowapolana.pl

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2023 r. roku.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub do odwołania Promocji, w zakresie, w jakim nie będzie to miało wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników. 

5. W sprawach związanych z realizacją Promocji oraz odbiorem Benefitów zapytania bądź wymagane Regulaminem informacje należy kierować zgodnie z danymi w pkt I.2 Regulaminu.