logo - owocowa polana

Polityka Prywatności

1. Ogólne zasady przetwarzania danych i ich bezpieczeństwa

Strona internetowa – miejsce w zasobach sieci Internet, pod adresem: owocowapolana.pl, służące do świadczenia usług drogą elektroniczną powstało w celu ułatwienia nawiązywania relacji biznesowych a także komunikowania istotnych treści związanych ze spółką  OWOCOWA POLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w przestrzeni publicznej.

Korzystanie z naszej strony internetowej może wiązać się z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności, publikujemy również klauzule informacyjne, które dotyczą wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO w zakresie różnych ról, w ramach których możesz występować w relacji z nami.

Bezpieczeństwo zarówno naszych inwestycji jak i Twoich danych osobowych przyświeca nam na co dzień projektując wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, systemy a także dobierając partnerów.

2. Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest  OWOCOWA POLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. z siedzibą w Poznaniu (60-105) przy ul. Kopanina 34. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Kopanina 34 (60-105) lub na adres e-mail: kontakt@owocowapolana.pl

3. Cele, podstawy prawne, czas przetwarzania danych osobowych, źródło danych

3.1. Jesteś użytkownikiem naszej strony WWW

Cel przetwarzania: Skorzystanie z formularza kontaktowego, lub z funkcji czat.

Podstawy prawne: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Czas przetwarzania: Przez okres 3 lat od ostatniej wiadomości lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu uzasadnionego szczególną sytuacją podmiotu danych.

Źródło danych: Użytkownik strony.

Cel przetwarzania: Zapis na newsletter.

Podstawy prawne: Na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO.

Czas przetwarzania: Do momentu cofnięcia zgody.

Źródło danych: Użytkownik strony.

Cel przetwarzania: Prowadzenie analiz ruchu oraz aktywności Użytkowników na podstawie danych pozyskanych z narzędzia do analityki internetowej .

Podstawy prawne: na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO).

Czas przetwarzania: Przez czas żywotności cookies wskazany w polityce cookies a następnie do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu uzasadnionego szczególną sytuacją podmiotu danych.

Źródło danych: Użytkownik strony.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak danych może skutkować brakiem dostępu do niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną.

3.2. Jeżeli jesteś naszym potencjalnym klientem lub klientem

Cel przetwarzania: Nawiązanie kontaktów handlowych.

Podstawy prawne: Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dążeniu do sprzedaży usług.

Czas przetwarzania: Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu związanego ze szczególną sytuacją podmiotu danych.

Źródło danych: Potencjalny Klient, Klient.

Cel przetwarzania: Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży.

Podstawy prawne: Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy i do jej wykonania.

Czas przetwarzania: Do momentu rozwiązania/wygaśnięcia umowy z zachowaniem terminów ewentualnych roszczeń (6 lat od daty zakończenia współpracy).

Źródło danych: Potencjalny Klient, Klient.

Cel przetwarzania: Obsługa zapytań potencjalnych Klientów i Klientów w tym reklamacji/ skarg.

Podstawy prawne: Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na dbaniu o jakość świadczonych usług i wizerunek przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czas przetwarzania: Do momentu rozwiązania/wygaśnięcia umowy z zachowaniem terminów ewentualnych roszczeń (6 lat od daty zakończenia współpracy).

Źródło danych: Potencjalny Klient, Klient.

Cel przetwarzania: Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej.

Podstawy prawne: Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6. ust. 1 lit c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z art. 74 ustawy o rachunkowości i innych dotyczących podatników.

Czas przetwarzania: 5 lat licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Źródło danych: Klient.

Cel przetwarzania: Ściąganie należności.

Podstawy prawne: Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na utrzymaniu płynności finansowej.

Czas przetwarzania: Odpowiednio przez okres przedawnienia/ wygaśnięcia roszczeń właściwy danemu stosunkowi prawnemu, 6 lat od daty wydania nakazu zapłaty.

Źródło danych: Klient.

Cel przetwarzania: Marketing bezpośredni produktów i usług własnych.

Podstawy prawne: Na podstawie zgody oraz prawnie uzasadnionego celu administratora, za który należy uznać marketing usług własnych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czas przetwarzania: Do momentu wyrażenia sprzeciwu lub jeśli została wyrażona zgoda – do momentu jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

Źródło danych: Klient.

Cel przetwarzania: Marketing bezpośredni produktów i usług podmiotów z grupy spółek powiązanej z Administratorem.

Podstawy prawne: Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest promowanie podmiotów z grupy uzupełniających ofertę administratora (art. 6 ust. 1. lit f).

Czas przetwarzania: Do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.

Źródło danych: Klient.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania niektórych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub przekazywanie informacji marketingowych

3.3. Jeżeli korespondujesz z nami listownie/ bądź przez e-mail

Cel przetwarzania: Rejestracja korespondencji i udzielenie odpowiedzi – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów Administratora polegających na wywiązaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, dbaniu o jakość́ współpracy z kontrahentami i innymi stronami zainteresowanymi komunikacją.

Podstawy prawne: Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Czas przetwarzania: Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu z zachowaniem terminów ewentualnych roszczeń (6 lat od daty zakończenia kontaktu).

Źródło danych: Nadawca korespondencji.

Cel przetwarzania: Dochodzenie roszczeń́ i ochrona przed roszczeniami.

Podstawy prawne: Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Czas przetwarzania: 6 lat liczone od dnia zakończenia kontaktu.

Źródło danych: Nadawca korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości obsłużenia przez nas korespondencji.

3.4. Jeżeli jesteś naszym kandydatem do pracy

Cel przetwarzania: Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych wskazanych przez przepisy prawa pracy.

Podstawy prawne: Przetwarzanie danych osobowych na podstawie (art. 22¹ Kodeksu pracy) oraz podjęcie niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wybranym kandydatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Czas przetwarzania: Maksymalnie do 6 miesięcy od dnia otrzymania aplikacji.

Źródło danych: Kandydat lub/ i agencja rekrutacyjna.

Cel przetwarzania: Przeprowadzenie rekrutacji, na podstawie udzielonych przez Ciebie zgód w tym przekazanych danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Podstawy prawne: Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 6 ust.1 lit. a) RODO (dane zwykłe) lub zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (dane szczególnej kategorii np. dane o stanie zdrowia lub stopniu niepełnosprawności).

Czas przetwarzania: do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, maksymalnie do 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji.

Źródło danych: Kandydat lub/ i agencja rekrutacyjna.

Cel przetwarzania: Przeprowadzenie analiz oraz testów predyspozycji zawodowych w celu sprawdzenia umiejętności i zdolności na wybrane stanowiska pracy za pośrednictwem dedykowanych do tego narzędzi.

Podstawy prawne: Przetwarzanie danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust.1 lit. a) RODO.

Czas przetwarzania: Do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, 6 miesięcy od przesłania CV.

Źródło danych: Kandydat.

Cel przetwarzania: Udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Podstawy prawne: Przetwarzanie danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust.1 lit. a) RODO.

Czas przetwarzania: przez okres wskazany w zgodzie na przyszłe rekrutacje nie dłużej niż przez 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Źródło danych: Kandydat.

Podanie danych osobowych niezbędnych do udziału w procesie rekrutacyjnym (tj. tych, o których mowa w art. 22(1) § 1 Kodeksu Pracy) jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Odmowa podania danych może skutkować pominięciem kandydatury. Podanie pozostałych danych osobowych, niewskazanych w treści art. 22(1) § 1 Kodeksu Pracy jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.

3.5. Jeśli jesteś naszym pracownikiem

Cel przetwarzania: Zawarcie i wykonywanie umowy o pracę.

Podstawy prawne: Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Czas przetwarzania: Okres obowiązywania umowy, a następnie przez czas przedawnienia potencjalnych roszczeń (3 lata od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne).

Źródło danych: Pracownik.

Cel przetwarzania: Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym jako płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Podstawy prawne: Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Czas przetwarzania: Okres wynikający z przepisów prawa, tj. przez 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).

Źródło danych: Pracownik.

Cel przetwarzania: Prowadzenie komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej z pracownikami i współpracownikami oraz kontrahentami, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych.

Podstawy prawne: Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Czas przetwarzania: Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przez podmiot danych.

Źródło danych: Pracownik.

Cel przetwarzania: Realizacja obowiązków i praw wynikających z zawartej umowy, lecz nie stanowiących bezpośrednio przejawu jej wykonywania, co stanowi uzasadniony interes Administratora.

Podstawy prawne: Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Czas przetwarzania: Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przez podmiot danych.

Źródło danych: Pracownik.

Cel przetwarzania: Monitoring wizyjny – Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Podstawy prawne: Na podstawie art. 22 zn.2 § 1 K.p. w zw.art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Czas przetwarzania: Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przez podmiot danych.

Źródło danych: Pracownik, Pracodawca.

Cel przetwarzania: W celu zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy, właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu podmiotu danych narzędzi pracy Pracodawca będzie prowadził monitoring w zakresie wykorzystywania Sprzętu Elektronicznego, Sieci, korzystania z sieci Internet oraz służbowych skrzynek pocztowych.

Podstawy prawne: Na podstawie art. 22 zn.3 § 4 K.p. w zw.art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Czas przetwarzania: Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przez podmiot danych.

Źródło danych: Pracownik.

Cel przetwarzania: Realizacja dodatkowych dobrowolnych świadczeń (benefity).

Podstawy prawne: Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO..

Czas przetwarzania: Do momentu wycofania zgody.

Źródło danych: Pracownik.

Cel przetwarzania: Archiwizacja dokumentacji.

Podstawy prawne: Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu Pracy

Czas przetwarzania: Przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.

Źródło danych: Pracownik, Pracodawca.

Cel przetwarzania: Ustalanie i dochodzenia roszczeń i odszkodowań, obrona przed ewentualnymi roszczeniami.

Podstawy prawne: Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Czas przetwarzania: Przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (3 lata od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne).

Cel przetwarzania: Organizacja szkoleń dla pracowników – w zależności od tego jakiej formy szkolenia dotyczy.

Podstawy prawne: Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Czas przetwarzania: do momentu wycofania zgody, do momentu ustania warunków umowy, a następnie przez czas przedawnienia potencjalnych roszczeń (3 lata od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne), do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu podmiotu danych.

Cel przetwarzania: Wykorzystania wizerunku pracownika do działań promujących spółkę.

Podstawy prawne: Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Czas przetwarzania: Do momentu wycofania zgody.

Cel przetwarzania: Realizacja obowiązków wynikających z przepisów BHP, tj. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Podstawy prawne: Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z Art. 237 (11). Kodeksu Pracy.

Czas przetwarzania: Przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. 10 lat.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Bez podania obligatoryjnych danych nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę.

3.6. Jeśli jesteś osobą dedykowaną do obsługi umowy zawartej z nami (np. przez Twojego pracodawcę)

Cel przetwarzania: Bieżąca obsługa zawartej umowy.

Podstawy prawne: Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do celów polegających m.in. na zapewnieniu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności, wewnętrznych celów administracyjnych (w tym zarządzania usługami), niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową.

Czas przetwarzania: Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy.

Cel przetwarzania: Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Podstawy prawne: Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze związany z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa)..

Czas przetwarzania: Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. 5 lat licząc od zakończenia roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku.

Cel przetwarzania: Ustalanie i dochodzenie roszczeń i odszkodowań, obrona przed ewentualnymi roszczeniami.

Podstawy prawne: Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Czas przetwarzania: Przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (6 lat od zakończenia współpracy).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości obsłużenia umowy.

3.7. Jeśli odwiedzasz nasze serwisy społecznościowe

Cel przetwarzania: Prowadzenie fanpage’y na portalach społecznościowych na warunkach oraz na zasadach określonych przez administratorów tych serwisów i zgodnie z obowiązującymi w tych serwisach regulaminami. Dzięki nim możemy informować Cię o naszej aktywności, promocjach, konkursach oraz budujemy i utrzymujemy społeczność naszych fanów. Możesz komunikować się z nami za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów, takich jak odpowiedzi na relacje, komentarze, reakcje oraz prywatne wiadomości.

Podstawy prawne: Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Czas przetwarzania: Informacje w ramach zamieszczonych komentarzy, reakcji – będą dostępne w serwisie do czasu ich usunięcia przez autora, w przypadku wiadomości bezpośrednich kierowanych do nas za pomocą serwisów społecznościowych będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

Źródło danych: Administrator fanpage’a, przetwarza Twoje dane, jeśli: dokonałeś subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” lub „Subskrybuj”, napisałeś wiadomość lub opublikowałeś komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’a Owocowa Polana na profilu w serwisie społecznościowym takim jak Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Tik Tok, YouTube..

Cel przetwarzania: Statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych. Działania te są realizowane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu zapewnienia ciągłości komunikacji oraz rozpatrywania zapytań i reklamacji.

Podstawy prawne: Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO..

Czas przetwarzania: Czas dostępności tych danych w serwisach określony wewnętrznymi regulaminami serwisów.

Cel przetwarzania: W przypadku, gdyby przetwarzanie Twoich danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu od Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w zgodzie.

Podstawy prawne: Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO..

Czas przetwarzania: Do momentu cofnięcia zgody.

Dostawcy serwisów: 

 • (Facebook) Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. 
 • (Instagram) Meta Platforms, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. 
 • Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. 
 • TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, DO2 T380, Irlandia. 
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia. 

są współadministratorami Twoich danych osobowych w zakresie przetwarzania w celach statystycznych oraz reklamowych, co obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników fanpage’a Owocowa Polana. Każdy współadministrator korzystając ze środków technicznych udostępnionych w ramach serwisu decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresie, dlatego właściciel fanpage’a Owocowa Polana ponosi odpowiedzialność, tylko w zakresie przetwarzanych przez siebie danych.

4. Odbiorcy danych osobowych i zaufani partnerzy

Administrator może udostępniać dane osobowe operatorom pocztowym, uprawnionym na mocy przepisów organom państwowym, spółkom powiązanym kapitałowo z Administratorem (ew. innym, w ramach realizacji wewnętrznych celów administracyjnych jak również w przypadkach powierzenia danych osobowych, gdzie podmiot występuje jako podwykonawca Administratora. Dodatkowo dane mogą być powierzane w szczególności dostawcom oprogramowania, podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, wsparcie administracyjne, zewnętrznym biurom świadczącym usługi kadrowo płacowe, podmiotom świadczącym usługi niszczenia dokumentów, podmiotom doradczym, dostawcom benefitów pracowniczych (dotyczy pracownika), świadczącym usługi marketingowe, związane z obsługą klienta,  dostawcom usług hostingowych.

5. Przekazywanie danych poza EOG

Dane osobowe, mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ponieważ Administrator korzysta z dostawców usług spoza EOG. Transfer danych jest szczegółowo analizowany pod kątem zapewnienia poszanowania praw i wolności podmiotów danych, które gwarantowane są w Europie poprzez Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Część transferów danych opiera na decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopnień ochrony danych osobowych. W przypadku braku decyzji, transfer odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Kopię standardowych klauzul umownych oraz stosowanych środków bezpieczeństwa transferu można uzyskać u Administratora Danych Osobowych.

6. Profilowanie w tym zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do profilowania, w tym zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

7. Twoje prawa

W związku z wyżej opisanymi procesami przetwarzania przysługują poniższe prawa:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych,
 3. usunięcia danych w przypadku, kiedy nie zachodzą przesłanki z art. 17 ust. 3 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. przenoszenia danych,
 7. cofnięcia zgody z zastrzeżeniem, że nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jakiego dokonano przed cofnięciem zgody,
 8. wniesienia skargi do Prezesa UODO, w zakresie dotyczącym przetwarzania danych realizowanych przez Administratora.

8. Cookies

Strona internetowa owocowapolana.pl wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) zapisywane w pamięci urządzenia końcowego (np. komputer, tablet, telefon), z którego odwiedzający stronę korzysta, wyświetlając ją. Cookies dzielimy na:

 1. Sesyjne pliki cookies – są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookies są konieczne, aby niektóre funkcjonalności naszej strony www działały poprawnie.
 2. Stałe pliki cookies – ułatwiają korzystanie ze strony www. Mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania Twoich preferencji i wyborów podczas korzystania ze strony internetowej. Te pliki cookies pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres.
 3. Własne pliki cookies (first party cookies) – są zapisywane przez obecnie przeglądaną stronę internetową. Służą poprawie jakości korzystania z Portalu.
 4. Pliki cookies stron trzecich (third party cookies) – są wykorzystywane przez strony trzecie, jak np. portale społecznościowe, w celu śledzenia Twoich wizyt na różnych stronach internetowych, na których zamieszczają reklamy.

Konkretne nazwy cookies wykorzystywane przez nas to:

 

Kategoria: Analityczne

Nazwa: _ga

Do czego służy: plik cookie _ga, instalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi korzystanie z witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych gości.

Czas żywotności: 1 rok, 1 miesiąc, 4 dni

Link do polityki prywatności dostawcy: https://policies.google.com/privacy

Możesz wyłączyć pliki cookie „Google Analytics”, pobierając moduł dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 

Kategoria: Analityczne

Nazwa: _gcl_au

Do czego służy: Dostarczane przez Menedżera tagów Google w celu eksperymentowania z wydajnością reklamową witryn korzystających z ich usług.

Czas żywotności: 3 miesiące

Link do polityki prywatności dostawcy: https://policies.google.com/privacy 

Możesz wyłączyć pliki cookie „Google Analytics”, pobierając moduł dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 

Kategoria: Marketingowe

Nazwa: _fbp

Do czego służy: Ten plik cookie jest ustawiany przez Facebook w celu wyświetlania reklam na Facebooku lub na platformie cyfrowej obsługiwanej przez reklamy Facebooka, po odwiedzeniu strony internetowej.

Czas żywotności: 3 miesiące

Link do polityki prywatności dostawcy: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

 

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookie zapisane w przeglądarce. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookie oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na stronach:

Chrome

Mozilla

Internet Explorer

Opera

Microsoft Edge

Owocowa Polana sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie cookies na stronach, do których prowadzą linki zamieszczane w ramach naszej witryny. Nie ponosi też odpowiedzialności za przestrzeganie zasad prywatności na tych stronach. Rekomendowane jest, aby po przejściu na inne strony, odwiedzający zapoznał się z obowiązującą na tych stronach Polityką Prywatności oraz Polityką plików cookie. 

Możesz wyłączyć pliki cookie „Google Analytics”, pobierając moduł dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

9. Zmiany polityki prywatności

Polityka Prywatności może być przez nas aktualizowana w związku ze zmianami w świadczeniu usług, rozbudową czy zmianami na samej stronie www, jak również aktualizacją lub zmianami zasad przetwarzania danych w  OWOCOWA POLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 

Na bieżąco weryfikujemy przepisy prawa pod kątem zapewnienia zgodności w obszarze danych osobowych, stąd zmiany w przepisach, pojawiające się wytyczne Organów mogą powodować zmiany w niniejszym dokumencie.